Lesreglement ’t TennisHuys

Artikel 1.
De tennistrainingen worden verzorgd door Tennisschool ’t TennisHuys.

Artikel 2.
Onder een lesuur wordt verstaan: een tijdseenheid van 50 minuten. U heeft 60 minuten de beschikking over de baan/banen. De tennisleraar heeft op 1 lesuur 10 minuten pauze. - onder een half lesuur wordt verstaan: een tijdseenheid van 25 minuten. U heeft 30 minuten de beschikking over de baan/banen. De tennisleraar heeft op een half lesuur recht op 5 minuten pauze.

Artikel 3.
Het lesjaar is opgedeeld in twee seizoenen: Het zomerseizoen (1 april tot 1 oktober) en het winterseizoen (1 oktober tot 1 april). Cursisten dienen zich voor ieder seizoen opnieuw op te geven.

Artikel 4.
Niet verschijnen op de les is voor rekening van de cursist en zal niet worden ingehaald. De lessen die zijn uitgevallen om een andere reden dan het wegblijven van de cursist of de in artikel 6 omschreven uitvallessen, zullen aan het einde van de lescyclus alsnog worden ingehaald.

Artikel 5.
Er wordt geen les gegeven: - in de zomervakantie (basisschool regio midden) - in de kerstvakantie - in de officiële meivakantie, dus één week (basisschool regio midden) - op Koningsdag - 1e en 2e Paasdag In de overige vakanties en op overige feestdagen wordt wel lesgegeven, tenzij de trainer anders beslist. De trainer kan hier alleen van afwijken als de lesuitval geen belemmering vormt voor het geven van het afgesproken aantal lessen in de daarvoor beschikbare periode.

Artikel 6.
De trainers streven ernaar om alle lessen die wegens weersomstandigheden niet zijn doorgegaan, op een andere (nader af te spreken) tijd opnieuw te geven, echter met dien verstande dat de bindende afspraak tussen partijen is: Het eerste uur wordt ingehaald, het tweede uur is voor rekening van de leshebbende. Er wordt maximaal 2 keer ingehaald per lescyclus.

Artikel 7.
Het lesgeld geschiedt door middel van een factuur die door Tennisschool ’t TennisHuys wordt opgemaakt. Door het indienen van het ondertekende inschrijfformulier, is de cursist een betalingsverplichting aangegaan, ook al maakt de cursist geen gebruik van het recht op deelname aan tennislessen. De betaling dient binnen 30 dagen te worden voldaan door de cursist. Wanneer de factuur niet binnen de gestelde termijn is voldaan, zullen administratiekosten/incassokosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8.
De cursist kan een aan hem/haar gegeven les niet overdragen aan een derde, met uitzondering van het bepaalde in artikel 12.

Artikel 9.
Het lestarief staat aangegeven op het inschrijfformulier van het desbetreffende seizoen. Door het indienen van het ondertekende inschrijfformulier, is de cursist een betalingsverplichting aangegaan, ook al maakt de cursist geen gebruik van het recht op deelname aan tennislessen.

Artikel 10.
Wanneer bij de lesindeling een groep niet geheel gevuld is, wordt: 1. De lestijd aangepast. Of: 2. Worden leerlingen/ouders benaderd om tegen meer betaling een uur les te krijgen.

Artikel 11.
Bij ziekte of afwezigheid van de trainer zal de training: 1. worden verzorgd door een vervangende trainer. 2. op een, in overleg te bepalen, later tijdstip worden ingehaald.

Artikel 12.
Bij voortijdige beëindiging van de lescyclus door de cursist, om welke reden dan ook, vindt er geen restitutie plaats van het resterende lesgeld. Na overleg met de trainer is het mogelijk een vervanger te sturen van gelijke sterkte (in verband met groep sterkte). Een senior lid regelt een eventuele financiële regeling zelf met zijn/haar vervanger. Een eventuele financiële regeling tussen de vertrekkende en de komende cursist wordt in onderling overleg tussen de cursisten vastgesteld.

Artikel 13.
Enkel door inleveren van een volledig ingevuld lesformulier kan de cursist ingepland worden door de trainer.

Artikel 14.
Inschrijven voor tennislessen geeft geen garantie voor plaatsing. ‘t TennisHuys zal de groepsindeling zo goed mogelijk verzorgen. Er wordt gestreefd naar training in homogene groepen. Het is mogelijk dat tussentijdse groepswijzigingen plaatsvinden indien de trainers dit wenselijk en mogelijk achten.

Artikel 15.
Indien een cursist verhinderd is, wordt hij/zij geacht dit vroegtijdig te melden bij de trainer.

Artikel 16.
De trainer stelt zich niet aansprakelijk voor blessures/ongevallen die tijdens de les ontstaan, noch voor diefstal en beschadiging van eigendommen van leerlingen.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 55 301 2060

Tennisvereniging De Zweepslag

Lariksweg 35
7382 BZ Klarenbeek